اِمروز جَعبِه‌یِ بُزُرگ‌ي رویِ میزِ ناهارخوري بود. کیفِ پولِ کوچَک‌َم یِک‌هَفتَه‌ست کِه گُم شُدِه؛

This was posted 18 hours ago.

مِثلِ سیمِ ظَرف‌شوي پیچیدِ‌ه‌گي‌هایِ زیاد داري. مِثلِ اِسکاچ بَدجِنس و مِثلِ ریکا زُلال‌ي؛

This was posted 18 hours ago.

یِک‌زَمان بود کِه نَه حافِظِ ناظِری نَه هُمایونِ شَجَریان و نَه اَحسانِ خواجَه‌اَمیری وُجود داشتَند. فَقَط فَرزادِ عَقیلي بِه ی‌ادَم موندِه و کامبیزِ گوگوش؛

This was posted 1 day ago.

خَستِگي مِثلِ چُروکِ لباس اَست و نَه مِثلِ چِرک و لَک. فَقَط هَم بِه زور مي‌رَوَد و نَه با پودر و ماشینِ لِباس‌شویی؛

This was posted 1 day ago.

عِدِّه‌ي شَهرِشان را با گُلاب تَمیز مي‌کُنَند و عِدِّه‌ي با تُف و عِدِّه‌ي با وای‌تِکس. مَن این بار آبِ پُرتِقال بَرداشتَم و با ویتامینِ سی اُفتادَم به جنگ با کابینِت‌هایِ تِهران؛

This was posted 1 day ago.

کَفش‌ها تَمیز، خیالْ آشُفتِه؛

This was posted 3 days ago.
Tehran, 93

Tehran, 93

This was posted 3 days ago.
.